Zestawy:
% SALE %


Lotki do elektronika:
- BULL'S na Start
- WINMAU
- SHOT !
- UNICORN
- BULL'S PRO
- HARROWS


Barrele::
- BULLS
- X-DART/UNICORN


Tarcze:
- ELEKTRONICZNE
- AKCESORIA
- STEEL


Lotki STEEL:
- BULL'S
- WINMAU
- SHOT !
- UNICORN
- BULL'S PRO
- HARROWS


Torby:
- PAK & CASES


Piórka:
- UNICORN
- BULLS
- HARROWS
- MAX
- WINMAU
- AMAZON
- PENTATHLON
- TARGET


Shafty:
- PLASTIKOWE
- ALUMINIOWE


Groty:
- PLASTIKOWE
- METALOWE


Akcesoria:
- KORONKI


Dla Kobiet:
- GIRL'S POWER


Odzieæ:
- KOSZULE I POLÓWKI


Gadæety:
- PREZENTY


Turnieje:
- KALENDARZ


Pytania


Zamówienie


Impressum


Zamówienia: mail@dart-mp.com • Tel +48 (0) 507 016 851

Regulamin Sklepu  Dart MP - Mariusz Paul
ul. DŹBOWA 6  69 - 210 Lubniewice  NIP: 429 00 36 326

kontakt:
Tel. kom.:+48 507 016 851
mail@dart-mp.com



REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.DART-MP.com

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, dzia³aj¹cy pod adresem sklep dart-mp.com, dartaccessories.de, dartaccessorie.com prowadzony jest przez Mariusz Paul, z siedzib¹ w Lubniewicach, ul. DŹBOWA 6, 69-210 Lubniewice, wpisan¹ przez …… s¹d…….

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Sklep internetowy znajduj¹cy siź pod adresem www.dart-mp.com, s³uæy do dokonywania zakupów wybranych oryginalnych artyku³ów sportowych sprzedawanych równieæ w salonach turniejowych, za poœrednictwem sieci Internet.

2.2. Zakupy w sklepie internetowym DART-MP mog¹ byę dokonywane wy³¹cznie przez osoby pe³noletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawid³owe wype³nienie formularza zamówienia na stronie dart-mp.com, wybór formy p³atnoœci i przes³anie zamówienia.

2.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny s¹ jedynie zaproszeniem do sk³adania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi¹ oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

2.4. Przyjźcie przez sklep internetowy kaædego z³oæonego zamówienia jest potwierdzane drog¹ e-mailow¹ lub telefoniczn¹ przez obs³ugź sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaæy dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez DART-MP MARIUSZ PAUL.

2.5. Zamawiaj¹cy moæe wprowadzię ewentualne korekty do zamówienia wy³¹cznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem dzia³u obs³ugi sklepu internetowego DART-MP MARIUSZ PAUL.

2.6. Wysy³aj¹c zamówienie, Zamawiaj¹cy oœwiadcza, æe zapozna³ siź z treœci¹ Regulaminu sklepu, w szczególnoœci z moæliwoœci¹ odst¹pienia o umowy, zgodnie z ustaw¹ z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodź wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

2.7. Sklep internetowy DART-MP MARIUSZ PAUL przyjmuje zamówienia przez ca³¹ dobź we wszystkie dni roku. Zamówienia z³oæone w niedziele i œwiźta rozpatrywane bźd¹ w kolejnoœci ich z³oæenia w pierwszym dniu roboczym nastźpuj¹cym po dniu, w którym zamówienie zosta³o z³oæone.

2.8. Firma DART-MP MARIUSZ PAUL zastrzega sobie prawo odrzucenia b³źdnie lub czźœciowo wype³nionych formularzy zamówienia. Zamówienia bźd¹ odrzucane równieæ gdy:
a. transakcji nie uda siź zautoryzowaę w systemie p³atniczym platnosci.pl (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty p³atniczej Zamawiaj¹cego kwoty odpowiadaj¹cej wartoœci zamówienia wraz z kosztem przesy³ki lub
b. we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w naleæytej wysokoœci lub
c. przesy³ka nie zostanie odebrana od kuriera.

2.9. Zamówienia w sklepie internetowym DART-MP MARIUSZ PAUL s¹ realizowane wy³¹cznie na terenie Polski i Niemiec. Zamówienia naleæy sk³adaę w jźzyku polskim, niemieckim lud angielskim. Oferta sklepu internetowego DART-MP MARIUSZ PAUL POLSKA obowi¹zuje wy³¹cznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.10. Ceny podawane w sklepie internetowym DART-MP s¹ cenami wyraæonymi w z³otych polskich (PLN) i zawieraj¹ podatek VAT. DART-MP MARIUSZ PAUL zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiaj¹cego, z zastrzeæeniem æe zmiany cen nie dotycz¹ zamówień bźd¹cych w trakcie realizacji. Cena podana przy kaædym towarze jest wi¹æ¹ca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obs³ugź sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest róæna od ceny znajduj¹cej siź w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.

2.11. DART-MP MARIUSZ PAUL prowadz¹ca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaæy, ja sowie klient æyczy którym jest paragon lub faktura VAT.

2.12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, æe towar jest dostźpny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostźpnoœci czźœci towarów objźtych zamówieniem Zamawiaj¹cy jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (czźœciowa realizacja, wyd³uæenie czasu oczekiwania, anulowanie ca³oœci zamówienia).

2.13. Istnieje bezwzglźdny zakaz dostarczania przez DART-MP MARIUSZ PAUL treœci o charakterze bezprawnym.

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Zamawiaj¹cy moæe wybraę nastźpuj¹ce formy dostawy zamówionego towaru:

a. odbiór osobisty we wskazanym salonie DART-MP MARIUSZ PAUL.
b. dostawa za poœrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej.

3.2. DART-MP MARIUSZ PAUL bździe d¹æy³ do rozpatrzenia z³oæonego zamówienia najpóŸniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu z³oæenia przez Zamawiaj¹cego zamówienia przez wype³nienie i wys³anie formularza zamówienia dostźpnego na stronie mailem, mail@dart-mp.com z zastrzeæeniem pkt 2.7 jednak termin ten moæe uledz wyd³uæeniu w przypadku duæej iloœci zamówień.

3.3. Rozpatrzenie z³oæonego zamówienia polega na:
3.3.1. sprawdzeniu przez DART-MP MARIUSZ PAUL kompletnoœci wys³anych danych,
3.3.2. skontaktowaniu siź elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiaj¹cym celem potwierdzenia tych danych oraz iloœci, rodzaju i ceny zamawianego towaru.
Jeœli Zamawiaj¹cy potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomoc¹ wiadomoœci e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie moæna go juæ modyfikowaę.

3.4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, æe do Zamawiaj¹cego zostaje wys³any zamówiony towar, zaœ - w przypadku p³atnoœci kart¹ lub e-przelewem - z konta Zamawiaj¹cego zostanie pobrana wczeœniej zablokowana kwota, na jak¹ opiewa³o zamówienie. Gdy p³atnoœę nastźpuje przelewem, towar zostaje wys³any do Zamawiaj¹cego, gdy na rachunek DART-MP MARIUSZ PAUL wp³yn¹ odpowiednie œrodki. W momencie przekazania przesy³ki do r¹k kuriera, Zamawiaj¹cy otrzymuje wiadomoœę e-mail informuj¹c¹ o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesy³ki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz numeru wystawionej faktury / rachunku.

3.5. W momencie odbioru przesy³ki Zamawiaj¹cy ma prawo do sprawdzenia zawartoœci paczki w obecnoœci pracownika firmy dorźczaj¹cej. Jeæeli przesy³ka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niæ zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiaj¹cy ma prawo nie przyjmowaę przesy³ki, o czym powinien niezw³ocznie powiadomię DART-MP MARIUSZ PAUL telefonicznie kontaktuj¹c siź z przedstawicielem MARIUSZ PAUL sklepu internetowego DART-MP MARIUSZ PAUL lub za poœrednictwem poczty elektronicznej na adres
mail@dart-mp.com .

3.6. W przypadku wyboru przez Zamawiaj¹cego sposobu dostawy okreœlonego w pkt 3.1.a, p³atnoœci za zamówione towary moæe zostaę dokonana przy odbiorze.

3.7. Niezbźdnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru we wskazanym salonie DART-MP MARIUSZ PAUL, jest okazanie dowodu toæsamoœci oraz podanie numeru zamówienia.

3.8. Przewidywany czas dostawy i jej koszt zosta³ okreœlony w tabeli kosztów. Koszty dostaw mog¹ ulec zmianie wraz ze zmian¹ cenników operatorów.

3.9. W celu u³atwienia i usprawnienia procesu kupowania za poœrednictwem witryny dart-mp.com., pomiźdzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

W jej ramach kupuj¹cy bździe otrzymywa³ na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomoœci dotycz¹ce zamawianych przez niego produktów. Za wyj¹tkiem informacji dotycz¹cej anulowania zamówienia na æyczenie klienta lub z powodu braku towaru, wszystkie e-maile zawieraj¹ numer zamówienia, listź zamówionych towarów, kwotź i wybrany sposób p³atnoœci, oraz sposób dostarczenia, a takæe dane odbiorcy.

Potwierdzenie zamówienia - W momencie ca³kowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu p³atnoœci i odbioru, klient otrzymuje informacjź potwierdzaj¹c¹ z³oæenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zap³aty i dorźczenia, z podaniem adresu docelowego lub salonu DART-MP MARIUSZ PAUL w którym zamówienie zostanie odebrane.

P³atnoœę przelewem lub kart¹ - W przypadku kiedy klient wybra³ p³atnoœę przelewem lub kart¹ kredytow¹, moæe otrzymaę dwa rodzaje informacji, w zaleænoœci od tego czy potwierdzenie przelewu/autoryzacja karty przebieg³a pomyœlnie, czy nie. W tym drugim przypadku, e-mail zawiera proœbź o ponowienie próby zap³aty.

Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zap³aty przelewem lub kart¹ kredytow¹ s¹ nieskuteczne, klient otrzymuje stosown¹ informacjź o zaistnia³ym problemie, z proœb¹ o kontakt z Mariusz Paul, i zastrzeæeniem æe realizacja zamówionych pozycji zosta³a wstrzymana do czasu wyjaœnienia sytuacji.

Czźœciowa kompletacja zamówienia - Moæe zajœę równieæ sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje s¹ osi¹galne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomoœę z informacj¹ o tym jakie pozycje zosta³y skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulowaę ca³e zamówienie, czy realizowaę w kszta³cie w jakim jest w danym momencie moæliwe. W zaleænoœci od decyzji podjźtej przez kupuj¹cego zostanie wys³any e-mail potwierdzaj¹cy ca³kowite anulowanie zamówienia, b¹dŸ potwierdzenie realizacji nie pe³nego. W przypadku nie podjźcia przez klienta æadnej decyzji dotycz¹cej czźœciowej kompletacji zamówienia w przeci¹gu 4 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosown¹ wiadomoœci¹ elektroniczn¹.

Kompletacja i wys³anie zamówienia - Po ca³kowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wys³aniu klient otrzymuje wiadomoœę potwierdzaj¹c¹ ten fakt, oraz jednoczeœnie informuj¹c¹ po jakim minimalnym czasie przesy³ka powinna zostaę dostarczona do adresata lub byę do odebrania w wybranym DART-MP MARIUSZ PAUL.

Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraŸne æyczenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupuj¹cy otrzymuje stosown¹ informacjź wraz z podaniem przyczyny anulowania.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Jeæeli po otrzymaniu towaru Zamawiaj¹cy znajdzie w nim wady techniczne to moæe skorzystaę ze œwiadczeń gwarancyjnych bezpoœrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objźtych gwarancj¹ producenta).

4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powsta³ych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpoœrednio do sprzedawcy Zamawiaj¹cy powinien odes³aę wadliwy produkt na adres sklepu DART-MP MARIUSZ PAUL widniej¹cy na paragonie. Sklep nie przyjmuje æadnych przesy³ek odsy³anych za pobraniem.

4.3. Do reklamowanego towaru naleæy do³¹czyę dokument zakupu.

4.4. Reklamacje rozpatrywane s¹ najpóŸniej w ci¹gu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesy³ki z reklamowanym produktem.

4.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pe³nowartoœciowy, a jeœli bździe to juæ niemoæliwe (na przyk³ad z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartoœę ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostźpne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawieraę opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

4.6. Koszty, zwi¹zane z odes³aniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

DART-MP MARIUSZ PAUL przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

6.1. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodź wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiaj¹cy moæe zrezygnowaę z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ci¹gu 10 dni od daty odebrania przesy³ki. sk³adaj¹c stosowne oœwiadczenie na piœmie w terminie dziesiźciu dni. Wzór oœwiadczenia stanowi za³¹cznik do regulaminu.

6.2. W przypadku podjźcia decyzji o odst¹pieniu od umowy, Zamawiaj¹cy powinien odes³aę towar naleæycie zapakowany w terminie 10 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru s¹ pokrywane przez Zamawiaj¹cego.

6.3. Zwroty dopuszczalne s¹ tylko w przypadku towaru nie uæywanego (nie nosz¹cego jakichkolwiek œladów uæywania) oraz oryginalnie opakowanego, jeæeli towar wystźpowa³ w opakowaniu. Towar nie moæe byę zwrócony, jeœli Zamawiaj¹cy zdj¹³ opakowanie (np. foliź chroni¹c¹ wyœwietlacz) lub plomby zabezpieczaj¹ce towar.

6.4. Jeœli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostan¹ spe³nione, zwrot pieniźdzy w wysokoœci ceny odes³anego towaru (zwrotowi nie podlegaj¹ koszty dostawy), nast¹pi niezw³ocznie, poprzez uznanie rachunku karty p³atniczej lub w przypadku e-przelewu rachunku bankowego, uæytej we wczeœniejszej transakcji zakupu tego towaru, lub poprzez wykonanie przelewu przez DART-MP MARIUSZ PAUL na wskazane przez Zamawiaj¹cego konto, jeœli wczeœniejsza zap³ata za towar nast¹pi³a gotówkowo, lub za pomoc¹ przelewu.

7. OCHRONA DANYCH

7.1. Wype³nienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyraæeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiaj¹cego przez DART-MP MARIUSZ PAUL (zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiaj¹cego bźd¹ przetwarzane wy³¹cznie w celu realizacji z³oæonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczoœci finansowej. Dane te s¹ poufne i nie bźd¹ ujawniane osobom trzecim.

7.2. Dane osobowe Kupuj¹cego chronione zgodnie z ustaw¹ o danych osobowych nie s¹ przekazywane, odsprzedawane ani uæyczane innym osobom lub instytucjom s¹ konieczne w celu wywi¹zania siź z umowy kupna – sprzedaæy towarów i us³ug.

7.3. Dostźp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – DART-MP MARIUSZ PAUL.

7.4. Kaædy Kupuj¹cy, który wype³ni³ formularz zamówienia ma moæliwoœę dostźpu do dotycz¹cych go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wyst¹pienia o ich usuniźcie pisz¹c na adres administratora mail@dart-mp.com
7.5. Wszystkie zdjźcia, linki lub informacje s¹ w³asnoœęi¹m DART-MP Mariusz Paul,

i do zkopiowania tych zdjźę, link lud informacji potrzebuj¹cy zgode Mariusza Paula pisemnie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Firma DART-MP MARIUSZ PAUL zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany cen oraz iloœci towarów w ofercie sklepu internetowego w ci¹gu dnia,
b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego DART-MP,
c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego DART-MP,
d. przeprowadzania i odwo³ywania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaæy.

8.2. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 lipca 2005 roku o zuæytym sprzźcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupuj¹c sprzźt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócię stary (zuæyty) sprzźt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupi³ nowy produkt. Klienci DART-MP MARIUSZ PAUL, chc¹cy skorzystaę z tej moæliwoœci, proszeni s¹ o odsy³anie zuæytego sprzźtu na adres:

DART-MP MARIUSZ PAUL

Ul. Hubalczyków 14

69-210 Lubniewice

Koszt przesy³